Sprememba energetskega zakona spodbuja ukrepe za alternativna goriva

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele energetskega zakona za javno obravnavo. Razlogi za novelo so v uskladitvi z EU zakonodajo (Direktiva (EU) 2019/692) in zakonsko podlago za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države.

S predlagano spremembo Energetskega zakona se v Energetski zakon dodaja tudi nov 381.a člen, v katerem je dodana zakonska podlaga za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države (npr. dodelitve subvencij za nakup vozil na alternativna goriva).

Prav spodbujanje rabe alternativnih goriv v prometu je ena izmed prednostnih usmeritev EU na področju trajnostnega razvoja. Alternativa goriva so tista, ki se vsaj deloma uporabljajo kot nadomestek za fosilne naftne vire in prispevajo k dekarbonizaciji prometa ter zmanjšujejo okoljski vpliv prometnega sektorja. Med alternativna goriva, skladno z Direktivo 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, spadajo električna energija, zemeljski plin (stisnjen zemeljski plin (CNG) in utekočinjen zemeljski plin), biometan, biogoriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik.

Vlada RS je v začetku junija letos, na podlagi »Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju« (v nadaljevanju Strategija), sprejela tudi Akcijski program za alternativna goriva v prometu (v nadaljevanju akcijski program), v katerem določa cilje na področju razvoja alternativnih goriv in ukrepe za njihovo uresničitev. Akcijski program na področju CNG predvideva subvencioniranje postavitev polnilnic na CNG v regionalnih središčih, s ciljem, da bo do leta 2020 postavljena celovita mreža polnilne infrastrukture.

S predlagano dopolnitvijo energetskega zakona se bo zagotovila zakonska podlaga za določene ukrepe iz akcijskega programa in za morebitne dodatne ukrepe. Zakonska podlaga je ključna za spodbujanje intenzivnih razvojnih sprememb, ki se dogajajo na področju alternativnih goriv. Med drugim bo na primer omogočila tudi dodeljevanje finančnih spodbud oziroma sofinanciranje s strani pristojnega ministrstva, v kolikor bodo na voljo razpoložljiva sredstva, tudi za sofinanciranje nakupa novih CNG vozil.

Prijava na e-novice

Spremljajte novosti o CNG, prijavite se na e-novice.